Interes public | Casa de Cultură a Municipiului Iaşi "Mihai Ursachi"

Raportul final al concursului – contabil șef, aprilie 2018

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI  – CONTABIL ȘEF, APRILIE.2018

Funcţia contractuală pentru care se organizează concurs:                                                                      
1. CONTABIL ȘEF
Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selectiei dosarelor: 05.04.2018
Numele si prenumele candidatului: Rezultatul selectiei dosarelor Motivul respingerii dosarelor
Dascălu Vasile Respins Insuficientă vechime pt.studii superioare
Hatmanu Tudorel Retras  
Ichim Mirela Admis  
Mărculeț Elisabeta Monica Admis  
Pantea Bogdana Alina Admis  
Observatii formulate de către membrii comisiei:

Dascălu Vasile  a făcut contestația nr.255/11.04.2018. Comisia de contestație A ADMIS CONTESTAȚIA.

Dascălu Vasile este Admis după Selecția dosarelor și contestație.

Informaţii privind proba scrisă
Data si ora desfașurarii probei scrise: 16.04.2018, ora 09,00
Probleme intervenite in timpul desfasurarii probei practice: Nu au intervenit probleme
Numele si prenumele candidatului: Punctajul final al probei scrise Rezultatul
Dascălu  Vasile           32,5 RESPINS
Ichim Mirela ABSENTĂ  ABSENTĂ 
Mărculeț Elisabeta Monica 95,5 ADMISĂ
Pantea Bogdana Alina 12,0 RESPINSĂ
D-l  Dascălu Vasile a depus contestația nr. 277/17.04.2018 pentru a contesta punctajul obținut la proba scrisă din cadrul concursului. S-a convocat comisia de contestație. Punctajul obținut în urma contestației este de 33,33 puncte. D-l Dascălu nu a fost admis la interviu.
Informaţii privind interviul
Data si ora desfasurarii interviului: 18.04.2018, ora 14,00
Probleme intervenite in timpul desfăşurării interviului: Nu au intervenit probleme
Numele si prenumele candidatului: Punctajul final al interviului Rezultatul
Mărculeț Elisabeta Monica  100  ADMIS
Rezultatul final al concursului
Functia contactuală : Contabil Șef
Numele si prenumele candidatului: Punctajul final al concursului Rezultatul
Dascălu Vasile 33,33 proba scrisa RESPINS
Ichim Mirela ABSENTĂ 
Mărculeț Elisabeta Monica  97,75 ADMISĂ
Pantea Bogdana Alina 12,0 proba scrisa RESPINSĂ
Secretarul comisiei: Dudeanu Tudorița

RAPORTUL FINAL CONC. Contabil sef

Rezultatele probei scrise – concurs post vacant contabil șef

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare în vederea ocupării postului contractual vacant de contabil șef din cadrul Casei de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași.

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Funcţia contracuală scoasa la concurs Nota obtinuta la proba scrisă Rezultatul probei scrise
1. Dascălu Vasile Contabil șef 32,5 RESPINS
2. Ichim Mirela Contabil sef Absentă Absentă
4. Mărculeț Elisabeta

Monica

Contabil șef 95.5 ADMISĂ
5. Pantea Bogdana

Alina

Contabil șef 12,0 RESPINSĂ

Afișat, azi, 16.04.2018, ora 14.00.

Termenul de contestații este până la data de 17.04.2018, ORA 14.00.

Proba interviu va avea loc la data de 18.04.2018, ORA 14.00.

Rezultate proba scrisa contabil sef

Rezultatele contestației – concurs post vacant contabil șef

Rezultatele contestației la selecția  dosarelor  de înscriere la concursul de recrutare în vederea ocupării postului contractual vacant de contabil șef din cadrul Casei de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”.

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Funcţia contracuală scoasa la concurs Rezultatul contestației

Nr.255/11.04.2018

selecţiei dosarului

Motivul respingerii

dosarului

1. Dascălu Vasile Contabil șef ADMIS

 

Afișat, azi, 12.04.2018, ora 12.00.

Anexa contestatie contabil sef (1)

 

 

 

ANUNȚ – CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE CONTABIL ȘEF

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAȘI – MIHAI URSACHI,  în baza HG 286/2011 actualizată și OUG 90/2017, la sediul instituției din Bulevardul Carol I – Parc Copou, localitatea Iași, județul Iași,  organizează concurs pentru ocuparea unui post contactual vacant de CONTABIL ȘEF, studii superioare, Grad II.

 Condiții generale:

  1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

*Condiții specifice:

  • studii superioare de lungă durată/studii universitare de licență și masterat (Sistemul Bologna) în domeniul economic;

–   vechimea în specialitatea studiilor –  minim 10 ani;

     –   cunoştinţe de operare PC: Microsoft Office şi programe specifice de contabilitate.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

Expoziția „La Metru” – Mădălina Vieriu, Galeria „Labirint”

afis-la-metru

În perioada 7 – 23 martie 2018, în cadrul Galeriei „Labirint” a Casei de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași va putea fi vizitată expoziția „La Metru” a artistei Mădălina Vieriu.

Mădălina Vieriu expune o instalație ce pornește de la fundamentul obiectului textil, firul de ață, contorsionându-l sau lăsându-l liber, doar pentru a-i observa mișcarea, căderea, dezvoltarea într-un climat controlat.

Criticul de artă Maria Bilașevschi afirmă: „La nivel micro, fiecare fir de ață este parte a unui mare organism amorf, din plastic, reprezentând pe rând venele, sinapsele, organele, toate aflate într-un circuit de comunicare pluriaxial. Dar, văzută la nivel macro, instalația Mădălinei Vieriu surprinde ca printr-un filtru satelit așezări, forme de relief, râuri, făpturi microscopice, totul acoperit de un val alb opac”.

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo