Examen de promovare în grad

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAȘI — MIHAI URSACHI
organizează examen de promovare în grad, la sediul instituției din Bulevardul Carol
I — Parc Copou, localitatea Iași, județul Iași, la data de 04.05.2022, ora 09.30, proba
scrisă și la data de 04.05.2022, ora 12.30, interviul, în baza art. 41 – 45 din
Regulamentul — cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Examenul de promovare în grad superior este pentru personalul contractual din
cadrul Casei de Cultura ”Mihai Ursachi” Iași:

 • din funcția Secretar MK,PR – Grad II(1 post) în funcția Secretar MK,PR –
  Grad I(1 post);
  Bibliografie
 • Bernard Dagenais – Campania de relații publice, Ed. Polirom, Iași, 2003;
 • Doug Newsom, Judy VanSlyke Turk, Dean Kruckeberg – Totul despre relațiile
  publice”, Ed. Polirom, Iași, 2003.
 • Alexandra Zbuchea – Marketingul în slujba patrimoniului cultural
 • Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte,
  precum și desfășurarea activității de impresariat artistic
 • Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea și desfășurarea activității
  așezămintelor culturale;
 • Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgențe a Guvernului nr.
  118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor
  culturale;
 • ROF si RI al Casei de Cultură “Mihai Ursachi” a Municipiului Iași
 • Codul de conduită
  -Propuneri de dezvoltare a carierei în următorii 3 ani
  Condițiile de participare la examen:
  -să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care
  promovează;
 • sa fi obținut calificativul ’foarte bine” la evaluarea performantelor individuale cel
  putin de două ori, în ultimii 3 ani de activitate;
 • sa nu aibă sancțiune disciplinară neradiata
  Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei de Cultură ”Mihai Ursachi”a Municipiului Iași
  și la telefon: 0232.26.75.47
  Reprezentant legal
  Manager,
  Adrian Rosentzveig
Skip to content