ANUNȚ

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAȘI – MIHAI URSACHI   

organizează concurs, în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014, la sediul

instituției din Bulevardul Carol I – Parc Copou, localitatea Iași,

județul Iași,  la data de 22 aprilie 2016, ora 09.30, proba scrisă  și   în

data de 22 aprilie 2016, ora 13.00 interviul, pentru ocuparea

posturilor contractuale vacante  de:

1.Referent de specialitate coordonator festivaluri și evenimente, studii superioare, grad.I – 1 post.

Condiții de participare:

– nivelul studiilor: studii superioare  finalizate cu diplomă de licență;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 10 ani;

– cunoştinţe de operare pe calculator , nivel mediu;                              

 1. Referent de specialitate literatură, studii superioare de specialitate, grad I – 1 post;

Condiții de participare:

– nivelul studiilor: studii superioare de specialitate finalizate cu diplomă de licență;

–  vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani;

–  un volum de beletristică publicat;

– cunoştinţe de operare pe calculator , nivel mediu;

 1. Referent de specialitate organizare manifestări cu minorități și personae cu dizabilități, studii superioare, grad I – 1 post;

Condiții de participare:

– nivelul studiilor: studii superioare  finalizate cu diplomă de licență;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani;

– cunoştinţe de operare pe calculator , nivel mediu;

 1. Referent de specialitate scriere proiecte culturale din fonduri naționale și europene, studii medii, treapta I A– 1 post;

Condiții de participare:

– nivelul studiilor: studii medii  finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechimea în specialitatea  postului: 3 ani;                                –

–  cunoştinţe de operare pe calculator , nivel avansat;

 1. Referent de specialitate asistentă tehnică (audio, video și tipografie), studii medii, treapta I A– 1 post;

Condiții de participare:

– nivelul studiilor: studii medii  finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechimea în specialitatea postului: 4 ani;                                                

– cunoştinţe de operare pe calculator, nivel avansat;                            

                             

*Bibliografie pentru concurs – referenți de specialitate

 1. Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea și

desfășurarea activității așezămintelor culturale;

 1. Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și

Desfășurarea activității așezămintelor culturale;

 1. Activitatea culturală ieșeană – informații generale.

 

*Dosarul de concurs

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de

concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. a) cerere de inscriere la concurs adresata directorului instituției;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta

identitatea, potrivit legii, dupa caz;

 1. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte

care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care

atesta indeplinirea condițiilor specifice;

 1. d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz,

o adeverinta care sa ateste vechimea in muncă, in meserie si/sau in

specialitatea studiilor;

 1. e) cazierul judiciar;
 2. f) adeverinta medicală care sa ateste starea de sănatate

corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii

concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de către

unitatile sanitare abilitate;

 1. g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b)  și  c) vor fi prezentate și în original în

vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Casei de Cultură

”Mihai Ursachi”, între orele 12.00 – 16.00, până la data de

11.o4.2016.         

Relaţii suplimentare se pot obține de la sediul Casei de Cultură a

Municipiului Iași “Mihai Ursachi”  și la   telefon: 0232.26.75.47.

Skip to content