ANUNȚ

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAȘI – MIHAI URSACHI  organizează concurs, în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014, la sediul instituției din Bulevardul Carol I – Parc Copou, localitatea Iași, județul Iași,  la data de 15 mai 2015, ora 10.00, proba scrisă și  în data de 15 mai 2015, ora 13.00 interviul, pentru ocuparea postului contractual vacant de Referent artă plastică și arte vizuale, studii superioare, grad.I – 1 post.

Condiții de participare:

– nivelul studiilor: studii superioare de specialitate finalizate cu diplomă de licență sau doctorat în arte plastice;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 4 ani

– cunoştinţe de operare pe calculator programe de grafică: CorelDRAW, Photoshop și InDesing.

Bibliografie pentru concurs – referent artă plastică și arte vizuale

1. Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;

2. Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea șI desfășurarea activității așezămintelor culturale

3. Activitatea culturală ieșeană – informații generale.

Dosarul de concurs

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata directorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b) șI c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Casei de Cultură ”Mihai Ursachi”, între orele 12.00 – 16.00, până la data de 13 mai 2015, ora 16.00.

Relaţii suplimentare se pot obține de la sediul Casei de Cultură a Municipiului Iași “Mihai Ursachi” și la  telefon: 0232.26.75.47.

 

Director,

Adi Cristi

Skip to content