ANUNŢ Concurs de proiecte de management la Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”

Municipiul Iași organizează, la sediul său din B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificări le și completările ulterioare, concursul de proiecte de management pentru Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Iași în vederea ocupării postului de manager (director).

Condiţii de participare:

 1. are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și  domiciliul în România;
 2. are capacitate deplină de exerciţiu;
 3. are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 4. are experiență relevantă în domeniul cultural (activitate în instituții de cultură sau în alte instituții cu atribuții în domeniu, activitate în sectorul organizării de evenimente cultural-artistice sau echivalent) de minimum 5 ani;
 5. are experienţă în funcții de conducere (management) de minimum 1 an, cu exercitarea uneia dintre ele cel puțin 6 luni fără întrerupere;
 6. nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. nu deţine o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România, condiţie aplicabilă în cazul câştigării concursului de management, care implică și posibilitatea renunțării la acea funcție, în condițiile prevăzute de lege;
 8. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2, lit. a) – c), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;
 9. nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile persoanei sale, în ultimii 4 ani;
 10. cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, elaborat în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.269/2009, după următorul calendar:

a) 6.02.2020: aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concurs, a caietului de obiective, a bibliografiei și regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management, precum  şi a termenelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor concursului;                                                                                                                                                      

b) 21.02.2020: data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs, de către candidaţi;

c) 26.02.2020: selecţia dosarelor din punct de vedere al eligibilităţii şi anunţarea rezultatelor acesteia;

d) 3.03.-4.03.2020: analiza proiectelor de management – prima etapă;

e) 4.03.-5.03.2020: (în termen de 24 de ore de la încheierea primei etape): aducerea la cunoştinţa candidaţilor a notelor obţinute în prima etapă şi afişarea acestora;

f) 10.03.2020: susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă;

g) 10.03.- 11.03.2020: (în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua): aducerea la cunoştinţa candidaţilor şi la cunoştinţa publică a rezultatului concursului şi afişarea acestuia;

h) 12.03-19.03.2020: depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora, care se realizează în conformitate cu prevederile capitolul IV din  Regulament;

i) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică, prin grija autorităţii.

Dosarul de concurs:

Dosarul de concurs al fiecărui candidat, trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil/fix şi adresă de e-mail;
 • copie după actul de identitate;
 • curriculum vitae ( cf. H.G. nr. 1021/2004);
 • diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări relevante pentru concursul de proiecte de management;
 • adeverință care să ateste experienţa solicitată în domeniul managementului cultural (de la instituțiile ori operatorii publici sau privați unde candidatul și-a derulat activitatea în trecut);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • cazier judiciar (în cazul persoanelor cu cetăţenie română) sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie decât cea română;
 • copie de pe carnetul de muncă, valabil până la 31 decembrie 2010, acolo unde este cazul, respectiv adeverinţă de salariat pentru perioada ulterioară, conform prevederilor legale;
 • declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de conducere deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management;
 • proiectul de management, care trebuie întocmit și structurat conform cerințelor din Caietul de obiective și cu formatul prevăzut prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015, în format printat și pe suport electronic (CD, DVD sau USB drive).

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

În cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă țară, acestea trebuie să fie însoțite de dovada recunoașterii acestora în România, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări, cu termenul de valabilitate expirat.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Proiectul de management, care trebuie întocmit și structurat conform cerințelor din Caietul de obiective, în format scris și în format electronic (CD sau DVD) – cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului (fără a se menționa numele și/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietățile fișierului electronic).

Proiectul este limitat la un număr de 60 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spațierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând și 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + anexe. Eventualele fotografii, prezentări în Power Point sau alte prelucrări de imagine vor fi incluse obligatoriu în anexe.

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun la sediul Primariei Municipiului Iasi, situat în Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfant, nr.11, la Serviciul Resurse Umane, în termenul prevăzut în calendarul de desfășurare a concursului

Relaţii suplimentare se pot obţine de la (telefon: 0232/406085) din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi (luni–vineri între orele 830–1630 ).

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia de concurs conține următoarele:

– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanța Guverului nr. 21/2007 aprobată şi modificată prin Legea nr. 353/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

– Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;

–  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi H.G. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016;

– Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată la 1 ianuarie 2019;

– Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– H.C.L. nr. 236/2015 privind aprobarea Strategiei culturale cadru a Municipiului Iaşi 2015-2025;

– Strategia Națională pentru Cultură și Patrimoniu Național Cultural 2016-2022;

– H.C.L. 372/2017 privind aprobarea modificării Statutului, a Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi” și H.C.L. 563/2018 privind modificarea statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”;

• O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Regulament de concurs:

Anexa 1 la Dispoziţia nr.___________                                                                         

ROMÂNIA

MUNICIPIUL IAŞI

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management

la Casa de Cultură a Municipiului Iaşi ”Mihai Ursachi”

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1 Concursul de proiecte de management pentru Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”, instituţie culturală de spectacole, subordonată Municipiului Iaşi, reprezentat prin Primarul Municipiului Iaşi, în calitate de ordonator principal de credite, denumit în continuare autoritate, se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, cu dispozițiile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, precum şi cu cele ale prezentului regulament.

Art. 2 (1) Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform cerinţelor cuprinse în anunţul public, al cărui conţinut este stabilit de autoritate, întocmit cu respectarea prevederilor legale din ordonanţa de urgenţă, publicat pe pagina de internet a instituţiei şi a autorităţii şi afişat la sediul celor două entităţi.

(2) Anunţul public de organizare a concursului de proiecte de management la Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi” va cuprinde:

a) condiţiile de participare la concursul de proiecte de management;

b) caietul de obiective;

c) regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform prezentului regulament-cadru;

d) calendarul concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă;

e) actele necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs;

f) bibliografia;

g) informaţii privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului.

CAPITOLUL II: Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs

Art. 3 (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează o comisie de concurs, a cărei componență să corespundă specificului de activitate al instituţiei care face obiectul concursului de management.

(2) Comisia de concurs este desemnată  prin dispoziţie a primarului şi este compusă din 3 membri – 1 reprezentant al autorităţii şi 2 specialişti în domeniul de activitate al instituţiei. Prin acelaşi act administrativ se desemnează şi secretariatul comisiei de concurs.

 Art. 4 (1) Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:

a) stabileşte punctajul, echivalent notelor, pe baza grilei de evaluare a proiectelor de management primite de la secretariatul comisiei;

b) analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordă punctajul potrivit grilei de evaluare, notează fiecare candidatură, atât pentru calitatea proiectului/proiectelor, cât şi pentru interviu/interviuri;

c) stabileşte rezultatul concursului pe baza punctajelor acordate candidaților, în fiecare dintre cele 2 etape, potrivit prevederilor prezentului regulament;

d) elaborează un raport asupra punctajelor/notelor acordate candidaţilor şi câştigătorului concursului;

e) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele întocmite de secretariatul comisiei de concurs.

(2) Ponderea fiecărui criteriu şi subcriteriu din grila de evaluare, raportată la punctajul/nota final/finală, este validată de către membrii comisiei.

Art. 5 (1) Membrii comisiei de concurs au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:

a) aplicarea corectă a legii;

b) prioritatea interesului public;

c) asigurarea egalităţii de tratament al candidaţilor;

d) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

e) principiul imparţialităţii şi independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;

f) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;

g) principiul integrităţii morale.

(2) Membrii comisiei de concurs au următoarele obligaţii:

a) să cunoască prevederile ordonanţei de urgenţă, prevederile prezentului regulament cadru, precum şi conţinutul caietului de obiective elaborat de autoritate;

b) să aducă la cunoştinţa autorităţii orice eventuală ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice, care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

c) să participe la şedinţele de lucru, stabilite potrivit procedurii de concurs, şi să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii;

d) să reia procedura evaluării în cazul prevăzut la art. 10 alin. (5) din prezentul regulament cadru;

e) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;

f) să evite orice contact individual cu candidaţii pe întreaga durată a desfăşurării procedurilor şi etapelor concursului;

g) să informeze de îndată autoritatea în cazul existenţei unui caz de incompatibilitate.

Art. 6 (1) Mandatul de membru al comisiei de concurs încetează în următoarele situaţii:

a) după finalizarea concursului de proiecte de management;

b )în cazul încălcării prevederilor legale şi ale prezentului regulament-cadru;

c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea;

d) renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris autorităţii;

e) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituţia care l-a desemnat;

f) în situaţia în care membrul comisiei de concurs nu a depus declaraţia prevăzută la art. 3 alin. (4) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 3 alin. (8);

g) deces;

h) în situații de forță majoră sau în alte situaţii prevăzute de lege.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), lit. b)-h), dacă au loc înainte de începerea primei etape, autoritatea desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor art. 16, alin. (2), din ordonanţa de urgenţă.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), lit. b)-h), dacă au loc după începerea primei etape, autoritatea va relua procedura de concurs, cu respectarea prevederilor art. 9 din ordonanţa de urgenţă.

(4) În cazul imposibilităţii fizice/obiective a îndeplinirii atribuţiilor asumate de către un membru al comisiei, autoritatea, după caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desfăşurarea etapelor de concurs, cu respectarea prevederilor art. 9 din ordonanţa de urgenţă.

Art.7 Secretariatul comisiei de concurs este format dintr-un jurist și câte un reprezentant al Biroului Relaţii cu Societatea Civilă, al Serviciului Financiar şi al Serviciului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi.

Art. 8 Secretariatul comisiei de concurs are următoarele atribuţii:

a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului;

b) verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi;

c) solicită candidaţilor, în perioada selecţiei de dosare, ori de câte ori este necesar, informaţii sau alte documente relevante, din categoria celor solicitate prin anunţul public;

d) comunică rezultatele;

e) elimină din concurs, pe bază de proces-verbal, dosarele de concurs incomplete şi pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public, precum şi proiectele de management care conţin indicii privind identitatea autorului, conform art. 13 din ordonanţa de urgenţă, apoi îi înştiinţează pe candidaţii în cauză;

f) identifică generic şi aleatoriu fiecare proiect în parte prin atribuirea unui număr fiecăruia, menţionând acest aspect în procesul-verbal de selecţie a dosarelor, în vederea asigurării confidenţialităţii asupra identităţii autorilor proiectelor de management;

g) certifică, pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza documentelor originale;

h) pune la dispoziţia membrilor comisiei formularul pentru declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate spre a fi semnat, precum şi lista candidaţilor;

i) transmite membrilor comisiei proiectele de management ale candidaţilor ale căror dosare au fost admise, asigurând confidenţialitatea identităţii autorilor;

j) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare întrebare/răspuns;

k) întocmeşte la solicitarea comisiei de concurs puncte de vedere de specialitate referitoare la proiectele de management;

l) centralizează documentele necesare efectuării plăţii indemnizaţiei membrilor comisiei şi secretariatului acesteia, precum şi documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;

m) întocmeşte contracte civile de prestări de servicii pe baza cărora vor fi remuneraţi membrii comisiei de concurs, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ai secretariatului;

n) participă la şedinţele comisiei, fără drept de vot, și asigură cadrul legal de desfășurare a acestora;

o) consemnează în procesele-verbale redactate la sfârşitul fiecărei etape a concursului punctajul/nota fiecărui candidat;

p) formulează invitația către comisia de concurs de reluare a procedurii de evaluare, în cazul prevăzut la art. 10, alin. (5), din prezentul regulament;

q) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, punctajul/nota obţinută în prima etapă a concursului, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, şi asigură afişarea acesteia la sediul autorităţii şi al instituţiei publice de cultură, precum şi pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură, după caz;

r) calculează nota fiecărui candidat şi redactează procesul-verbal final al concursului, la care se anexează raportul comisiei;

s) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, rezultatul concursului, în termenul prevăzut la art. 19, alin. (8), din ordonanţa de urgenţă, şi asigură afişarea acestuia la sediul autorităţii şi al instituţiei publice de cultură, precum şi pe pagina de internet a autorităţii, după caz;

t) asigură transmiterea contestaţiilor către comisia de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul, și asigură cadrul de reunire a acesteia în ședința de analiză și soluționare a contestațiilor înregistrate;

u) asigură aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, a listei nominale a candidaţilor și punctajelor/notelor obținute de fiecare în parte şi a altor informaţii de interes public, în termenul prevăzut de art. 20, alin. (4), din ordonanţa de urgenţă;

CAPITOLUL III: Analiza şi notarea proiectelor de management

Art. 9 (1) Membrii comisiei studiază individual proiectele de management primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariatul comisiei şi completeazăpunctajele/notele acordate în grila de evaluare individuală a membrului comisiei, întocmită pentru fiecare candidat.

(2) Analiza şi evaluarea proiectelor de management se fac pe baza criteriilor generale prevăzute la art. 12, alin. (1), din ordonanţa de urgenţă, precum şi pe baza subcriteriilor prevăzute în caietul de obiective întocmit de autoritate.

(3) Lucrările şi dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidenţiale, cu excepţia etapei interviului, care are caracter public. În procesul-verbal al ședințelor se vor consemna doar concluziile evaluării, cu execepția cazului în care unul sau mai mulți dintre membrii comisiei solicită, în mod expres , consemnarea unor observații sau justificări aferente evaluării individuale.

(4) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, în cadrul cărora membrii acesteia:

a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se punctează/notează proiectele de management şi interviurile;

b) dezbat, analizează şi punctează/notează proiectele de management, în prima etapă de derulare a concursului;

c) acordă punctaje/note pentru cea de-a doua etapă a concursului – susţinerea proiectului, în cadrul interviului, pentru fiecare dintre candidaţii admişi, în parte;

d) elaborează, cu sprijinul secretariatului comisei, raportul asupra punctajelor/notelor acordate candidaţilor şi câştigătorului concursului şi face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management, dacă este cazul.

(5) Data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate de către secretariatul comisiei, cu cel puţin 24 ore înainte de desfăşurarea acestora.

(6) Participarea membrilor comisiei de concurs la şedinţele acesteia este obligatorie, sub sancţiunea eliminării din comisie şi pierderea indemnizaţiei pentru prestaţia sa, în calitate de membru al comisiei.

(7) Interviul se înregistrează de către autoritate pe suport audio-video sau se consemnează în rezumat de către secretariatul comisiei şi este semnat la final de către candidaţi.

(8) Persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare, în acest sens,, cu cel puţin 3 ore înainte de desfăşurarea acestuia, la Serviciul Resurse Umane din cadrul municipalității ieșene (sediul din B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11 – Palatul Roznovanu, parter, intrarea B), la reprezentantul acestui serviciu în cadrul secretariatului comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului.

Art. 10 (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de puncte/note, de la 1 (unu) la 10 (zece), pentru fiecare etapă.

(2) La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.

(3) Media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei, fiecărui candidat, pentru fiecare probă în parte, reprezintă rezultatul final al probei pentru candidatul respectiv: Rezultat final probă = (nota 1 + nota 2 + nota 3)/3.

(4) Rezultatul final al evaluării pentru fiecare candidatură se calculează ca media aritmetică a rezultatelor finale ale fiecărei probe în parte: [Rezultatul final] = (Rezultat final proba 1 +  Rezultat final proba 2)/2.

(5) În situaţia în care se înregistrează diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, pentru fiecare etapă în parte.

(6) Sunt declaraţi admişi în etapa a doua, cea a susținerii proiectului de management, şi pot susţine interviul, candidaţii ale căror proiecte de management au obţinut, în prima etapă a concursului, nota minimă 7.

(7) Este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7.

(8) În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin medii egale, este declarat câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare la interviu.

(9) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin medii egale, atât la evaluarea proiectului de management prezentat, cât şi la interviu, comisia de concurs va introduce o probă scrisă suplimentară, pentru departajare, cu subiecte din bibliografia de concurs.

(10) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9 din ordonanţa de urgenţă.

(11) În cazul în care câştigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunţă, în scris, la calitatea de manager, înainte de semnarea contractului de management, sau dacă părţile nu convin asupra clauzelor contractului de management, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, în condiţiile îndeplinirii prevederilor art. 19, alin. (3)-(6), din ordonanţa de urgenţă.

CAPITOLUL IV: Soluţionarea contestaţiilor

Art. 11 Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de aplicare a procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management, care se vor înainta la compartimentul de resort (Biroul Relații cu Societatea Civilă – Str. Agatha Bârsescu, nr 12, parter) sau, la Serviciul Resurse Umane din cadrul autorităţii (la adresa precizată la art.9, alin. (8), din prezentul regulament), în termenul stabilit prin calendarul de concurs, termen care nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului.

Art. 12 (1) Contestaţiile se soluţionează în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor, stabilit prin calendarul de concurs, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, numiţi/desemnaţi prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași.

(3) Nu pot face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor membrii care au făcut parte din comisia de concurs sau din secretariatul comisiei de concurs.

(4) Membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 3, art. 5 şi art. 6 – alin. (1).

(5) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:

a) verifică respectarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea contestaţiei/contestațiilor;

b) verifică măsura în care contestaţia/contestațiile este/sunt formulată/formulate în acord cu prevederile art. 20 din ordonanța de urgență și cu prevederile prezentului regulament;

c) analizează și soluționează contestaţia/contestațiilor depusă/depuse;

d) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

e) comunică participantului/participanților la concurs, semnatar/semnatari ai contestației/contestațiilor, precum şi autorităţii, rezultatul soluţionării contestaţiei/contestațiilor.

CAPITOLUL V: Rezultatul final al concursului

Art. 13 În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică, prin grija autorităţii, prin afişarea la sediul autorităţii şi al Casei de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură, al cărei management face obiectul concursului.

CAPITOLUL VI: Condiţii de participare

Art. 14 Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;

b) are capacitate deplină de exerciţiu;

c) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

d) are experiență relevantă în domeniul cultural (activitate în instituții de cultură sau în alte instituții cu atribuții în domeniu, activitate în sectorul organizării de evenimente cultural-artistice sau echivalent) de minimum 5 ani;

e) are experienţă în funcții de conducere (management) de minimum 1 an, cu exercitarea uneia dintre ele cel puțin 6 luni fără întrerupere;

f) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

g) nu deţine o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România, condiţie aplicabilă în cazul câştigării concursului de management, care implică și posibilitatea renunțării la acea funcție, în condițiile prevăzute de lege;

h) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2, lit. a) – c), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;

i) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile persoanei sale, în ultimii 4 ani;

j) cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

CAPITOLUL VII: Conținutul dosarului de concurs

Art. 15 Dosarul de concurs al fiecărui candidat, trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

• cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil/fix şi adresă de e-mail;

• copie după actul de identitate;

• curriculum vitae ( cf. H.G. nr. 1021/2004);

• diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări relevante pentru concursul de proiecte de management;

• adeverinţă care să ateste experienţa solicitată în domeniul managementului cultural (de la instituțiile ori operatorii publici sau privați unde candidatul și-a derulat activitatea în trecut);

• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

• cazier judiciar (în cazul persoanelor cu cetăţenie română) sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie decât cea română;

• copie de pe carnetul de muncă, valabil până la 31 decembrie 2010, acolo unde este cazul, respectiv adeverinţă de salariat pentru perioada ulterioară, conform prevederilor legale;

• declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de conducere deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management;

• proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective și cu formatul prevăzut prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015, în format printat şi pe suport electronic (CD, DVD sau USB drive).

Art. 16 (1) Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

(2) În cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă ţară, acestea trebuie să fie însoţite de dovada recunoaşterii acestora în România, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări, cu termenul de valabilitate expirat.

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Art. 17 (1) Poiectul de management, se întocmește şi se structurează conform cerinţelor din Caietul de obiective, și se depune în format scris şi în format electronic (CD, DVD sau USB drive) – cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD/USB sau în proprietăţile fişierului electronic).

(2) Proiectul este limitat la un număr de 60 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spaţierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând şi 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + anexe. Eventualele fotografii, prezentări în Power Point sau alte prelucrări de imagine vor fi incluse obligatoriu în anexe.

(3) Proiectul de management va fi elaborat pentru o durată a mandatului de 3 ani.

Art. 18 Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun la sediul Primariei Municipiului Iasi, situat în Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfant, nr.11, la Serviciul Resurse Umane, în termenul prevăzut în calendarul de desfășurare a concursului, conținut în anunțul de organizare a procedurii publicat de Primăria Municipiului Iași.

Capitolul VIII: BIBLIOGRAFIE

Art. 19 Bibliografia de concurs conține următoarele:

– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanța Guverului nr. 21/2007 aprobată şi modificată prin Legea nr. 353/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic,

– Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;

–  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi H.G. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016

– Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată la 1 ianuarie 2019

– Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

– H.C.L. nr. 236/2015 privind aprobarea Strategiei culturale cadru a Municipiului Iaşi 2015-2025

– Strategia Națională pentru Cultură și Patrimoniu Național Cultural 2016-2022

– H.C.L. 372/2017 privind aprobarea modificării Statutului, a Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi” și H.C.L. 563/2018 privind modificarea statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”

• O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale

Art. 20 Toate documentele aferente organizării şi desfăşurării concursului de proiecte de management la Casa de Cultură a Municipiului Iași se înregistrează şi se păstrează în cadrul Serviciului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi, conform prevederilor legale în vigoare.

Art 21 Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane (telefon: 0232/406 085) din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi (de luni–vineri, între orele 10.00–16.30).

Art. 22 Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

Caiet de obiective:

Anexa 2  la Dispoziţia nr.________

CAIET DE OBIECTIVE

pentru concursul de proiecte de management organizat de Municipiul Iași

pentru Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”

0. Perioada de management este de 3 ani, începând cu data de 6 aprilie 2020.

I. Tipul instituției publice de cultură, denumită în continuare instituția:

Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi” este o instituție culturală de spectacole, de drept public, aflată în subordinea Municipiului Iași, și funcționează în baza prevederilor O.G. 21/2007 aprobată şi modificată prin Legea nr. 353/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte și a H.C.L. 372/2017 privind aprobarea modificării Statutului, a Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”.

Finațarea instituției se realizează din subvenții de la bugetul local al Municipiului Iași și din venituri proprii realizate din activitatea de bază, din alte activități și din surse externe (finanțări nerambursabile, sponsorizări, donații etc.).

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a instituției, aprobat de Consiliul Local Municipal Iași prin H.C.L. 372/2017, dar și cu sarcinile specifice ale unei instituții de spectacole și concerte, așa cum sunt ele stabilite prin O.G. 21/2007, obiectivele principale ale Casei de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi” sunt următoarele:

            a) Oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală;

            b) promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului;

            c) Cercetarea, conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și culturii tradiționale și patrimoniului cultural material şi imaterial;

            d) Educația și formarea profesională continuă ȋn interesul comunitar, în afara sistemelor formale de instruire;

            e) Formarea de grupuri artistice proprii sau partenere instituţiei, ȋmpreună cu care să se dezvolte proiecte culturale cu impact la publicul larg;

            f) Promovarea valorilor culturale locale, naţionale şi internaţionale ȋn rândul membrilor comunităţii, fără nici o discriminare;

            g)  Promovarea inovației, precum și a noilor metode de comunicare a actului artistic;

            h) Asigurarea unei alternative viabile de acces la spectacole și concerte pentru publicul larg;

            f) Finanțarea nerambursabilă de programe, proiecte și acțiuni culturale care fac parte din Programul Cultural Prioritar al Municipiului Iaşi, din fonduri asigurate de ordonatorul principal de credite.

În vederea îndeplinirii obiectivelor, instituția derulează o serie de activități de bază, fără a se rezuma doar la acestea, după cum urmează:

a) produce şi susţine spectacole de teatru mic, spectacole sau festivaluri de muzică și poezie, de muzică corală, de film sau fotografie, expoziţii de artă vizuală, evenimente  performative sau intervenţii ȋn spaţii publice ȋn regim propriu sau ȋn parteneriat cu alte instituţii sau operatori din domeniul public sau privat;

b) promovează valorile literare române şi universale, clasice şi contemporane, prin producţii dramaturgice, târguri şi lansări de carte, lecturi publice, recitaluri poetice sau prin editarea de publicaţii de gen;

c) descoperă șivalorifică artiştii din domeniul artei interpretative, al artei vizuale, al regiei şi scenografiei şi sprijină debutul şi afirmarea tinerelor talente în domeniul artelor;

d) realizează sau dezvoltă proiecte culturale locale, naţionale şi internaţionale în domenii conexe artei teatrale în parteneriat cu artişti, organizaţii neguvernamentale, instituţii de spectacole sau alţi operatori culturali din ţară sau din străinătate;

e) produce și susține concerte corale sau instrumentale, de muzică clasică sau contemporană, ȋn regie proprie sau ȋn parteneriat cu alte instituții;

f) desfăşoară activități de promovare pentru propriile producţii artistice, atât la sediul, cât şi în turnee şi deplasări;

g) desfăşoară activităţi de suport pentru iniţiative artistice independente, prin contribuţia casei de cultură ȋn ceea ce priveşte spaţiul, logistica şi infrastructura de promovare media.

h) stimulează inovaţia în producţiile cultural-artistice, indiferent de tipul acestora;

i) organizează sau găzduieşte acţiuni ştiinţifice sau educaţionale de tipul conferinţelor, simpozioanelor, colocviilor etc.;

j) iniţiază programe cultural-artistice şi educaţionale, destinate petrecerii timpului liber: cursuri pentru copii și adulți, prelegeri, proiecții de film, expoziții de arte vizuale, cluburi şi cenacluri pentru pasionații de literatură, muzică şi arte vizuale, concursuri tematice, ateliere ş.a.;

k) dezvoltă parteneriate şi schimburi culturale în domeniul teatrului, colaborează cu instituții de specialitate, organizații neguvernamentale, persoane juridice și cu persoane fizice, fără a  exprima nici un fel de interes de grup.

l) poarte participa la evenimente, spectacole sau festivaluri din aria de activitate, organizate de alţi operatori din ţară sau din străinătate;

m) poate produce, multiplica, distribui şi comercializa, cu amănuntul, caiete-program, broşuri, cărţi, reviste, flyere, înregistrări proprii stocate pe suport digital (DVD-uri, CD-uri), precum şi cataloage de expoziții cu respectarea legislaţiei aflate ȋn vigoare;

n) activităţi de tip studio de ȋnregistrări şi impresariat artistic;

o) orice alte activităţi care sunt conforme contractului de management şi prevederilor legale ȋn vigoare.

II. Misiunea instituției: crearea unui cadru instituţional adecvat care să permită producţia şi promovarea de evenimente şi activități cultural-artistice, formarea şi dezvoltarea artiştilor locali, ȋncurajarea schimbului cultural şi educaţional, promovarea actului cultural ȋn rândul publicului local. 

III. Date privind evoluțiile economice și socioculturale specifice comunității în care instituția își desfășoară activitatea (se vor utiliza date statistice de la INS, precum și cele furnizate de barometrul cultural publicat pe site-ul www.culturadata.ro)

Conform studiului comandat de Banca Mondială, intitulat “Rethinking Lagging Regions”, Iașul are capacitatea de a propulsa economia Regiunii de Nord-Est și de a  absorbi o mare parte din forța de muncă din zonele învecinate, atât din celelalte localități ale județului Iași, precum și din județele din Regiunea de Nord-Est și nu numai. În mod evident, municipiul Iași este principalul centru academic, economic și cultural din Nord-Estul României. De asemenea, fiind poziționat la granița estică a României, Iașul este principalul pol de dezvoltare al părții estice a Uniunii Europene. Calitatea forței de muncă din Municipiul Iași a condus la dezvoltarea susținută a unor domenii care produc valoare adăugată mare, cum ar fi sectorul IT, consultanța, cercetarea, domeniul farmaceutic. La nivelul județului Iași, în 2017, existau 15.490 de firme active, cifra de afaceri totală ridicându-se la peste 5 mil. euro, dintre care peste 10 mii în municipiu, însumând 67% din întreaga cifră de afaceri a județului Iași. Abordând structural acest subiect, se poate constata, așa cum arătam și în primul paragraf, că, la nivel județean, pe primul loc se aflau companiile din domeniul serviciilor (6.351 firme, cu o cifră de afaceri de 923.103.727 euro), urmate de cele specializate pe comerț (4.637 firme, cu o cifră de afaceri totală de 1.598.371.654 euro), podiumul fiind completat de societățile din domeniul construcțiilor (1.364 firme). Chiar dacă industria era doar pe locul IV în top, cu 1.217 firme, cifra de afaceri totală era superioară celor din construcții (1.504.381.985 euro). Topul era completat de firmele din sectorul IT&C, cu 861 de companii și o cifră de afaceri de 319.159.809 euro, precum și de cele din sectorul Turism și restaurante, cu 665 de firme și afaceri de 157.864.153 euro. Actualmente, se înregistrează o evoluția a tutror domeniilor din economie, însă, cea mai spectaculoasă, este cea a sectorului IT&C, care în anul 2018 și-a dublat numărul de angajați față de 2017, ajungând la peste 20 de mii de persoane calificate. Ca o confirmare a acestei dezvoltări, la începutul anului 2018, în cadrul unui eveniment organizat la Varșovia, Iașul a fost desemnat orașul anului din Europa Centrală și de Est, primind titlul de Emerging City of the Year.

Orașul Iași, atestat documentar la începutul secolului al XV-lea (1408), situat la intersecția unor rute comerciale internaționale încă din perioada medievală, s-a dezvoltat ca o punte între lumea occidentală și cea orientală, ”o arteră intercontinentală menită să realizeze legătura între Marea Neagră și Marea Baltică” (istoric Bogdan Petru Maleon). Acesta este principalul motiv pentru care Iașul a devenit un cămin pentru foarte multe comunități, de religii și culturi diferite, care au edificat o urbe cosmopolită, caracterizată de o cultură și o spiritualitate aparte în spațiul românesc și european. Căpătând statut de reședință domnească secundară în Moldova medievală, pentru ca, mai apoi, în timpul celei de a doua domnii a lui Alexandru Lăpușneanu (1564-1568), să devină capitală a statului, Iașul a concentrat, timp de 5 secole, energiile culturale, spirituale și politice ale arealului românesc din Moldova istorică, dar și influențele inerente ale marilor imperii în a căror confluență se afla țara. În consecință, chiar și după Unirea Principatelor Române din 1859, urmată de pierderea statului de capitală politică și administrativă, Iașul a fost considerat capitala culturală și spirituală a României, ”orașul începuturilor” din punctul de vedere al cronologiei istoriei culturii, literaturii și educației românești.

Iașul contemporan mai păstrează încă o parte semnificativă din moștenirea orașului medieval și a celui modern, fiind un oraș impresionant prin dimensiunea, valoarea și vechimea patrimoniului cultural. Din acest punct de vedere, este al doilea centru din țară, după capitala București. Includem aici atât patrimoniul imobil, pornind de la siturile arheologice și celebrele ctitorii religioase ale Evului Mediu și ajungând până la palatele, conacele și clădirile reprezentative edificate în secolul al XIX-lea și la începutul celui de al XX-lea, cât și pe cel mobil, format din obiecte de patrimoniu arheologic, fonduri de carte și de documente, memorialistică, obiecte de tezaur ori de artă bisericească și laică. Acest mix între monumentele religioase medievale și cele civile, din epoca modernă, reprezintă unul dintre atuurile care fac din Iași un centru de atracție atât pentru turismul ecumenic, cât și pentru pasionații de istorie.  De altfel, tripla valență, religie-educație-cultură, este și unul dintre elementele identitare ale Iașului cultural-istoric, având în vedere faptul că, în secolele Evului Mediu, mănăstirile fortificate au avut rol multiplu, atât de lăcașuri de cult, cât și de centre educaționale și culturale, în care s-au prezervat valorile culturii scrise și ale patrimoniul artistic al vremurilor. În sec. al XIX-lea, în perioada Regulamentelor Organice și, mai apoi, după formarea statului român modern, au fost dezvoltate și instituțiile culturale și educaționale laice, fără a fi ignorat factorul religios și spirtual, atât de important în comunitatea ieșenă și în zilele noastre. În acest fel, și arhitectura urbană s-a dezvoltat în cele două planuri, din perioada medievală păstrându-se, cu preponderență, monumentele cu destinație religioasă (asambluri monahale cu ziduri de apărare), pentru ca, din perioada modernă, în afara Catedralei Mitropolitane, să moștenim monumente predominant laice, cu patrimoniul mobil aferent, din care, astăzi, obiecte reprezentative pot fi admirate de publicul larg în colecțiile publice ale muzeelor ieșene.

Dincolo de aspectul cultural, istoric și arhitectural, Iașul este atractiv și din punctul de vedere al patrimoniului natural, Grădina Botanică, Parcul Copou, cu celebrul Tei al lui Mihai Eminescu, și rezervațiile naturale din zonele adicente urbanului reprezentând, la rândul lor, zone de interes turistic.

Sub aspectul culturii de spectacol/de eveniment, Iașul a fost și rămâne, din sec. al XIX-lea și până în prezent, un oraș european cu specificitatea sa, aceea de punct de interferență între vest și est. În afara stagiunilor instituțiilor de tradiție ale orașului, spațiul cultural ieșean a generat, prin conjugarea forțelor  operatorilor culturali cu cele ale administrației locale, o serie de manifestări și de festivaluri cu impact național și internațional, dintre care se pot enumera, în încercarea sublinierii diversității tematicii și a grupurilor țintă, câteva dintre cele mai reprezentative: Festivalul Internațional al Educației (FIE), Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr (FITPT),  Festivalul Internațional de Literatură și Traduceri (FILIT) – toate trei recunoscute de European Festivals Association, prin atribuirea EFFE Label (Europe for Festivals Festivals for Europe) –, Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice, Festivalul Muzicii Românești, Bienala Internațională de Gravură Contemporană, Salonul Anual ARTIS, Târgul de Carte LIBREX, Festivalul Internațional ”Poezia la Iași”, Festivalul Studenților Ieșeni FEstudIS, Festivalul Folcloric ”Trandafir de la Moldova”, Festivalul Interetnic ”Confluențe”, Festivalul Internațional ”Datini și obiceiuri de iarnă”.

IV. Dezvoltarea specifică a instituției

Instituția funcționează în baza O.G. 21/2007 aprobată şi modificată prin Legea nr. 353/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat în plenul Consiliului Local Iași, prin H.C.L. nr. 372/2017.

Documente de referință privitoare la organizarea și funcționarea instituției, necesare analizei adminstrative și financiar-contabile:

– Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) ale instituției – anexa I la caietul de obiective, conținând textul H.C.L. 372/2017 și 2 dintre anexele aferente acesteia, respectiv ROF (anexa nr. 1) și Organigrama în formă grafică (anexa nr. 2);

– Statul de funcții al instituției – anexa II, conținând anexa nr. 3 la H.C.L. 372/2017 și H.C.L. 563/2018 privind modificarea statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi” și anexa nr. 1 aferentă acesteia;

– bugetul aprobat al instituției pe ultimii trei ani calendaristici – anexa III.

4.1. Scurt istoric al instituției, de la înființare până în prezent

Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi” este o instituție de cultură care apare în perioada regimului comunist, sub denumirea de Căminul cultural Tătărași, ca urmare a desființării Ateneului Popular Tătărași,  de la care a și preluat și o parte a patrimoniului. Actul prin care instituția devine Casă de Cultură este Decizia nr. 491/1968 a Consiliului Popular Județean Provizoriu Iași, prin care se stipula că, începând cu data de 15 septembrie 1968, ”Căminul cultural Tătărași se transformă în casa de cultură <<Tătărași>>”. Instituția a fost reorganizată, sub denumirea de Casa de Cultură a Municipiului Iași, după emiterea Decretului Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 703/1973 privitor la normele unitare de structură a  instituțiilor  cultural-educative, prin care, la art. 5, se stipula ca aceste tipuri de instituții vor funcționa ca unități bugetare cu personalitate proprie, în fiecare dintre ”municipiile, orașele, centrele muncitorești, stațiunile balneoclimaterice și sectoarele municipiului București”, urmând să desfășoare ”o activitate cultural-educativă permanentă și complexă, organizînd cursuri ale universităților cultural-științifice, formații corale, de teatru, de dansuri, brigăzi artistice, cercuri artistice și tehnico-aplicative”. Ea a funcționat în subordinea Consiliului Popular Județean Iași până în 1989, după Revoluția Română din 22 Decembrie 1989 trecând sub autoritatea Inspectoratului pentru cultură al județului Iași, între anii 1990 și 1993, perioadă în care și-a derulat activitatea într-un sediu situat pe str. Codrescu nr. 6. Din septembrie 1993, Casa de Cultură a trecut în subordinea Consiliului Local Iași, moment din care, prin Dispoziția primarului nr. 1618/20.09.1993, a fost găzduită într-unul dintre imobilele primăriei Iași, situat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt (str. Ștefan cel Mare la acea vreme), la nr. 45. Abia 10 ani mai târziu, prin Dispoziția 2263/25.09.2003, instituția a fost mutată într-un sediu potrivit pentru activitatea sa, primind un spațiu în clădirea din Parcul Copou, construită după planurile arhitectului Virgiliu Onofrei și inaugurată în 1989, ca omagiu adus poetului național Mihai Eminescu, la comemorarea a 100 de ani de la moartea sa. În acest sediu, în care funcționează și astăzi, instituția beneficiază de sala de spectacole de peste 100 de locuri, galerie de artă, sală de curs, dar și de spații outdoor pentru manifestări. Din anul 2004, prin Hotărârea Consiliului Local Iași, instituția este cunoscută sub denumirea de Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”, după numele poetului care a condus destinele acesteia timp de peste 4 ani, până la trecerea sa în neființă.

4.2. Criterii de performanță ale instituției în ultimii trei ani:

             
  Nr. crt. Indicatori de performanță* Anul 1 2017 Anul 2 2018 Anul 3 2019  
  1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri – cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari 67,43 78,38 73,39  
  2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) 0 0 0  
  3. Număr de activități specifice 180 193 252  
  4. Număr de apariții media (fără comunicate de presă) 55 62 72  
  5. Număr de beneficiari neplătitori 16.000 21.000 30.000  
  6. Număr de beneficiari plătitori** 48 34 851  
  7. Număr de expoziții/Număr de evenimente/Număr de reprezentații/Frecvența medie zilnică 1 eveniment pe zi 20 manifestari/luna 7 manifestari la sediu/saptamana 1 eveniment pe zi 23 manifestari/luna 8 manifestari la sediu/saptamana 2 evenimente pe zi 30 manifestari/luna 10 manifestari la sediu/saptamana  
  8. Număr de proiecte/acțiuni culturale (Festivaluri de Film in parteneriat, spectacole de muzică) 200 220 270  
  9. Venituri proprii din activitatea de bază 6.400 2.800 17.354  
  10. Venituri proprii din alte activități 57.697,72 79.491,00 59.288,26  
           

4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituției (sediu, spații, dotări etc.)

În sediul din Parcul Copou (Bulevardul Carol I, Iași) instituția beneficiază de spații administrative, de sala de spectacole, galerie de artă, sală de curs, sală de proiecții dar și de spații outdoor pentru manifestări. Sediul este compartimentat în două corpuri de clădire.

În Corpul A se găsește sala de spectacole cu o capacitate maximă de 106 locuri, dotată cu o cabină tehnică utilizată atât pentru proiecții, cât și pentru spectacole de teatru sau de muzică, beneficiind de instalație de lumini și de sonorizare. Galeria de artă plastică este situată în foaierul corpului A, fiind dotată cu simeză expozițională cu sistem de lumini. Tot aici se află spațiul muzeal „Mihai Ursachi”, cel care reface atmosfera din biroul poetului și publicistului al cărui nume este dat instituției. La demisol se găsește sala de ședințe și de miniconferințe (20 locuri). La aceste facilități se adaugă birourile personalului administrativ și financiar-contabil, biroul managerial și un spațiu de depozitare.

În Corpul B se află birourile ocupate de persoanlul de specialitate, cu activități directe în organizarea de programe artistice (inclusiv cele de PR&Marketing), precum și depozitul de materiale de întreținere.

De asemenea, în administrarea Casei de cultură se află și Galeria de pe gard, conținând 17 panouri închise de afișaj, utilizate pentru expoziții de fotografie, grafică sau pictură.

Pe perioada cuprinsă între lunile mai și noiembrie ale fiecărui an, se desfășoară activități și în aer liber, pe scena montată în proximitatea bustului lui Mihai Eminescu și pe aleile adiacente ale parcului.

4.4. Lista programelor și proiectelor desfășurate în ultimii trei ani

  Nr. crt. Numele programelor și ale proiectelor Anul … Anul … Anul …
  (1) (2) (3) (4) (5)
  1. Programul: Literatură 2017 2018 2019
    Proiectul: “Eminescu, Măria Ta “ X X X
    Proiectul: “Mihai Ursachi” X X X
    Proiectul: FESTIVALUL INTERNAȚIONAL POEZIA LA IAȘI X X X
    Proiectul: Scriitori în școli X X X
    Proiectul: In Memoriam Mihai Eminescu X X X
    Proiectul: Ziua Limbii Române X X X
    Proiectul: Zilele Recoltei Editoriale X X X
    Proiectul: Gala Scriitorii Anului X X X
    Proiectul- Poezia la Iaşi – preambul sentimental la Centenarul Marii Uniri de la 1918 X
    Proiectul: Sărbătoarea Poeziei X X X
    Proiectul: Revoluția a început la Iași X X
    Proiectul: Valorile Iașului, Valorile României X X
    Proiectul: In Memoriam Grigore Vieru X
    Proiectul: Zilele Internaționale ale Culturii Idiș, editia I X
    Proiectul: Iași-Acasa pentru cei plecati X X
    Proiectul: Gazeta de pe gard. Foaie pentru minte, inimă şi literatură X X X
    Proiectul: Copou, Parcul Poeziei X X X
  2. Programul: Arte Vizuale      
    Proiectul: Expoziții de pictură, grafică, sculptură- 6 luni/an – Galeria Labirint si La Gard X X X
    Proiectul: Fotografie contemporană 6 luni/an X X X
    Proiectul: Artiști internaționali la Iași X X
    Proiectul: Tabără Artistică in Parcul Copou   X
    Proiectul Noaptea Albă a Galeriilor X X X
    Proiectul: Cursuri de fotografie X X X
  3. Programul: Spectacole      
    Spectacole de teatru producții proprii X X
    Spectacole de teatru producții în parteneriat X X X
    Spectacole de muzică producții în parteneriat X X X
    Festival de Muzica- Serile Teiului X
    Proiect Hai sa dam mana cu mana   X X
  4 Programul: Proiecte dedicate persoanelor cu dizabilități și minorități etnice      
    Proiectul: Gala Minorităților Etnice X X X
    Proiectul: Ziua Romilor X X X
    Proiectul Ziua Limbii Materne X
    Proiect: Spectacole producții proprii pentru copii cu dizabilități X
    Proiect: Spectacole producții în parteneriat pentru copii cu dizabilități X X X
    Proiectul: Clepsidra X X X
    Proiect Multiculturalitatea in arta cinematografica X
    Proiect: spectacol pentru copiii institutionalizati X X X
  5 Programul: Cluburi artistice      
    Proiectul: Clubul Fotografilor X X X
    Proiectul: Clubul Cinefililor X X X
    Proiectul: Clubul Muzical X X X
  6 Programul: Film și multimedia      
    Festivaluri de film în parteneriat X X X
  7 Programul cursuri      
    Programul cursuri de fotografie X X X
    Programul cursuri de teatru proprii X X
    Programul cursuri de teatru in parteneriat X
    Program cursuri limbi straine X
  8 Program dedicat membrilor comunității      
    Corul de seniori X X X

4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani

  Nr. crt. Program Scurtă descriere a programului Nr. proiecte în cadrul programului Denumirea proiectului Buget prevăzut pe program2 (lei) Buget consumat la finele anului
  Anul 2017
  1 Literatură Program destinat popularizării literaturii în comunitatea ieșeană, prin invitarea celor mai reprezentativi scriitori contemporani (poezie, proză) Omagiere poeților ieșeni   12   36.060 30833
          Proiectul: “Eminescu, Măria Ta “      
          Proiectul: “Mihai Ursachi”      
          Proiectul: FESTIVALUL INTERNAȚIONAL POEZIA LA IAȘI      
          Proiectul: Scriitori în școli      
          Proiectul: In Memoriam Mihai Eminescu      
          Proiectul: Ziua Limbii Române      
          Proiectul: Zilele Recoltei Editoriale      
          Proiectul: Gala Scriitorii Anului      
               
          Proiectul- Poezia la Iaşi – preambul sentimental la Centenarul Marii Uniri de la 1918    
          Proiectul: Sărbătoarea Poeziei      
        Proiectul: Gazeta de pe gard. Foaie pentru minte, inimă şi literatură      
        Proiectul: Copou, Parcul Poeziei      
    Arte Vizuale          
      Program destinat tinerilor artiști din orașul Iași dar și celor consacrați național internaționali pentru cultivarea simțului estetic al comunității 25      
          Proiectul: Expoziții de pictură, grafică, sculptură- 6 luni/an – Galeria Labirint si La Gard    
          Proiectul: Fotografie contemporană 6 luni/an Galeria Labirint si La Gard    
          Noaptea Albă a Galeriilor    
    Spectacole Spectacole de teatru și muzică realizate în producție proprie sau parteneriat 13   1500 1500
          Spectacole de teatru producții proprii    
          Spectacole de teatru producții în parteneriat    
               
    Proiecte dedicate persoanelor cu dizabilități și minorități etnice       4500 4500
      Program destinat persoanelor cu dizabilități, comunităților etnice si persoanelor private de libertate ce cuprinde spectacole, recitaluri de poezie, workshopuri de artă 10      
          Proiectul: Gala Minorităților Etnice    
          Proiectul: Ziua Rromilor    
          Proiect: Spectacole producții în parteneriat pentru copii cu dizabilități    
          Proiectul: Clepsidra    
    Cluburi artistice          
      Cluburi de artiști profesioniști și amatori ce se întrunesc pentru a dezbate cu publicul subiecte specifice domeniului 116 Proiectul: Clubul Fotografilor (intalniri de doua ori pe luna)    
          Proiectul: Clubul Cinefililor (in fiecare saptamana)    
          Proiectul: Clubul Muzical (in fiecare saptamana)    
    Programul cursuri          
      Cursuri pentru comunitate 4 Proiect cursuri fotografie    
          Proiect cursuri limbi straine    
  Anul 2018
  1 Literatură Program destinat popularizării literaturii în comunitatea ieșeană, prin invitarea celor mai reprezentativi scriitori contemporani (poezie, proză) Omagiere poeților ieșeni   14 94710    
          Proiectul: “Eminescu, Măria Ta “      
        Proiectul: “Mihai Ursachi”      
          Proiectul: FESTIVALUL INTERNAȚIONAL POEZIA LA IAȘI      
          Proiectul: Scriitori în școli      
          Proiectul: In Memoriam Mihai Eminescu      
          Proiectul: Ziua Limbii Române      
          Proiectul: Zilele Recoltei Editoriale      
          Proiectul: Gala Scriitorii Anului      
          Proiectul: Sărbătoarea Poeziei      
          Proiectul: Iași-Acasa pentru cei plecati    
            Proiectul: Gazeta de pe gard. Foaie pentru minte, inimă şi literatură      
          Proiectul: Copou, Parcul Poeziei      
          Proiectul: Revoluția a început la Iași    
          Proiectul: Valorile Iașului, Valorile României    
               
  Arte Vizuale          
      Program destinat tinerilor artiști din orașul Iași dar și celor consacrați național internaționali pentru cultivarea simțului estetic al comunității 26      
          Proiectul: Expoziții de pictură, grafică, sculptură- 6 luni/an – Galeria Labirint si La Gard    
          Proiectul: Fotografie contemporană 6 luni/an Galeria Labirint si La Gard    
          Noaptea Albă a Galeriilor    
          Artist internațional la Iași- Rezidențe artistice    
    Proiecte dedicate persoanelor cu dizabilități și minorități etnice Program destinat persoanelor cu dizabilități, comunităților etnice si persoanelor private de libertate ce cuprinde spectacole, recitaluri de poezie, workshopuri de artă 18 Proiectul: Gala Minorităților Etnice    
          Proiectul: Ziua Rromilor    
          Proiect: Spectacole producții proprii pentru copii cu dizabilități    
          Proiect: Spectacole producții în parteneriat pentru copii cu dizabilități    
          Proiectul Clepsidra    
    Spectacole Spectacole de teatru și muzică realizate în producție proprie sau parteneriat 15      
          Spectacole de teatru producții proprii    
          Spectacole de teatru producții în parteneriat    
          Spectacole de muzică producții în parteneriat    
    Cluburi artistice          
        116 Proiectul: Clubul Fotografilor    
          Proiectul: Clubul Cinefililor    
          Proiectul: Clubul Muzical    
    Programul cursuri          
        4 Proiect cursuri fotografie    
          Proiect cursuri teatru    
               
  Anul 2019
  1 Literatură Program destinat popularizării literaturii în comunitatea ieșeană, prin invitarea celor mai reprezentativi scriitori contemporani (poezie, proză) Omagiere poeților ieșeni   16 Proiectul: “Eminescu, Măria Ta “      
        Proiectul: “Mihai Ursachi”      
        Proiectul: FESTIVALUL INTERNAȚIONAL POEZIA LA IAȘI      
          Proiectul: Scriitori în școli      
          Proiectul: In Memoriam Mihai Eminescu      
          Proiectul: Ziua Limbii Române      
          Proiectul: Zilele Recoltei Editoriale      
          Proiectul: Gala Scriitorii Anului      
          Proiectul: In Memoriam Grigore Vieru    
          Proiectul: Zilele Internaționale ale Culturii Idiș, editia I    
          Proiectul: Sărbătoarea Poeziei      
          Proiectul: Gazeta de pe gard. Foaie pentru minte, inimă şi literatură      
          Proiectul: Copou, Parcul Poeziei      
          Proiectul: Revoluția a început la Iași    
          Proiectul: Valorile Iașului, Valorile României    
          Proiectul: Iași-Acasa pentru cei plecati    
    Arte Vizuale          
      Program destinat tinerilor artiști din orașul Iași dar și celor consacrați național internaționali pentru cultivarea simțului estetic al comunității 50      
          Proiectul: Expoziții de pictură, grafică, sculptură- 6 luni/an – Galeria Labirint si La Gard    
          Proiectul: Fotografie contemporană 6 luni/an Galeria Labirint si La Gard    
          Rezidente artistice (8 artisti internationali dezbateri si expozitii)    
          Noaptea Albă a Galeriilor    
          Tabara Artistica – Art in the Park    
    Spectacole Spectacole de teatru și muzică realizate în producție proprie sau parteneriat 40      
          Spectacole de teatru producții proprii    
          Spectacole de teatru producții în parteneriat (Innocent Theatre etc)    
          Spectacole de muzică producții în parteneriat     
          Spectacole de muzica producție proprie _ Serile Teiului    
    Evenimente dedicate persoanelor cu dizabilități și minorități etnice          
      Program destinat persoanelor cu dizabilități, comunităților etnice si persoanelor private de libertate ce cuprinde spectacole, recitaluri de poezie, workshopuri de artă 26      
          Proiectul: Gala Minorităților Etnice    
          Proiectul: Ziua Rromilor    
          Proiect: Spectacole producții în parteneriat pentru copii cu dizabilități    
          Proiectul: Clepsidra    
          Ziua limbii materne    
          Proiect Multiculturalitatea in arta cintematografica    
          Proiect: Spectacole productie proprie pentru copii institutionalizati    
    Cluburi artistice          
      Cluburi de artiști profesioniști și amatori ce se întrunesc pentru a dezbate cu publicul subiecte specifice domeniului 116 Proiectul: Clubul Fotografilor (intalniri de doua ori pe luna)    
          Proiectul: Clubul Cinefililor (in fiecare saptamana)    
          Proiectul: Clubul Muzical (in fiecare saptamana)    
    Programul cursuri   4      
          Programul cursuri de fotografie    
          Programul cursuri de teatru proprii    
               

2 Bugetul alocat pentru programul minimal.

4.6. Alte informații

Casa de Cultură ”Mihai Ursachi” nu desfășoară activități cultural-artistice doar în spațiile din cadrul sediului sau în Parcul Copou. Astfel, sunt organizate spectacole, recitaluri și alte evenimente în unități de învățământ, la penitenciar, la Primăria Municipiului Iași și pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt.

V. Sarcini pentru management

A. Managementul va avea următoarele sarcini pentru durata proiectului de management:

a) conduce, coordonează şi răspunde de organizarea şi funcţionarea activităţii Casei de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”

b)  avizează şi propune spre aprobare ordonatorului principal de credite proiectul de buget al instituţiei;

c)  decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia;

d) aprobă angajarea, promovarea, sancţionarea şi concedierea personalului instituției, în condiţiile legii;

e) negociază clauzele contractului colectiv de muncă la nivel de instituţie, în condiţiile legii;

f) negociază clauzele contractelor încheiate în temeiul legilor speciale;

g) reprezintă Casa de Cultură  a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi” în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice,  încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă stabilite prin lege şi contractul de management;

h)  coordonează managementul resurselor umane al instituţiei, incluzând aici dispunerea de sancţiuni disciplinare sau de măsuri stimulative conforme legislaţiei, iniţiază şi elaborează organigrama şi statele de funcţii ale instituţiei ori de câte ori acest demers se justifică şi este necesar, le supune spre aprobare ordonatorului principal de credite.

i) asigură îndeplinirea tuturor hotărârilor adoptate de Consiliul Administrativ;

j) stabileşte responsabilităţile personalului angajat privind apărarea împotriva incendiilor, protecţia muncii, securitatea fizică etc.;

k) aprobă planurile de pază şi protecţie împotriva incendiilor şi planul de securitate fizică a imobilului şi monitorizează aplicarea lor ȋn practică;

l) aprobă centralizatorul anual al programării concediilor de odihnă ale salariaţilor

Casa de Cultură  a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”;

m) aprobă prin act administrativ Regulamentul Intern;

n)  răspunde de utilizarea eficientă, conform prevederilor legale, a bugetului;

o) întocmeşte împreună cu Consiliul artistic şi cu Șeful Biroului Programe Culturale repertoriul stagiunii, în conformitate cu obiectivele asumate prin contractul de management;

p) ȋncheie ȋn numele casei de cultură contracte cu artişti, creatori sau alţi operatori culturali (regizori, scenografi, actori, coregrafi, autori, traducători, adaptatori, compozitori, ansambluri ş.a.m.d.) pentru proiectele artistice și dispune componenţa comisiei de negociere a onorariilor aferente acestor contracte;

r) monitorizează activitatea de achiziţii publice, avizează programul anual de achiziţii publice şi răspunde de legalitatea acestora;

s) decide sau supune aprobării ordonatorului principal de credite (după caz), în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale în materie, constituirea unor comisii permanente sau temporare pentru desfăşurarea unor  activităţi precum:

            1) negocierea onorariilor colaboratorilor artistici;

         2) evaluarea, expertizarea şi avizarea ofertelor de donaţii şi achiziții;

         3) Comisia de Analiză şi Selecţie a Proiectelor Culturale Prioritare (cu aprobarea ordonatorului principal de credite)

4) Comisia de Cercetare Disciplinară (cu aprobarea ordonatorului principal de credite)

            5) evaluarea şi recepţia bunurilor gestionate;

            6) evaluarea şi valorificarea bunurilor scoase din funcţiune;

            7) evaluarea şi inventarierea patrimoniului;

            8) casarea bunurilor.    

t) îndeplinește toateobligațiile care derivă din aprobarea proiectului de management și din clauzele contractului de management, în conformitate cu ordinele/dispozițiile/hotărârile autorității, respectiv cu prevederile legislației în vigoare și cu reglementările care privesc funcționarea instituției;

u) în conformitate cu prevederile OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, asigură comunicarea cu autoritatea tutelară (Municipiul Iași), în raport cu toate aspectele activității de management, inclusiv transmiterea rapoartelor de activitate, în termenele stabilite și reglementate;

v)  îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei sale de conducere,  potrivit dispoziţiilor legale.

B. Sarcini specifice ale managementului:

1. promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului;

2. oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și al participării cetățenilor la viața culturală;

3. creșterea accesului publicului la spectacole și concerte, prin organizarea de evenimente de gen rol educativ și/sau de divertisment, în toate domeniile de activitate (muzică, literatură, dramaturgie, arte vizuale, film etc.);

4. asigurarea diversificării ofertei culturale;

5. asigurarea promovării inovației, precum și a noilor metode de comunicare a actului artistic;

6. conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;

7. dezvoltarea de grupuri artistice proprii sau partenere instituţiei, ȋmpreună cu care să se implementeze proiecte culturale cu impact la publicul larg;

8. promovarea valorilor culturale locale, naţionale şi internaţionale ȋn rândul membrilor comunităţii, fără nici o discriminare;

9. educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație;

 10. Asigurarea cadrului de bună desfășurare a Programului Cultural Prioritar al Municipiului Iaşi, prin care sunt a finanțate programe, proiecte și acțiuni culturale ale operatorilor culturali independenți, din fonduri asigurate de ordonatorul principal de credite.

11. organizarea de rezidențe artistice;

VI. Structura și conținutul proiectului de management

Proiectul este limitat la un număr de 60 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spaţierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând şi 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + anexe. Eventualele fotografii, prezentări în Power Point sau alte prelucrări de imagine vor fi incluse obligatoriu în anexe.

În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată și criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de management:

a) analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

b) analiza activității instituției și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

c) analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz;

d) analiza situației economico-financiare a instituției;

e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;

f) o previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse.

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conțină soluții manageriale concrete, în vederea funcționării și dezvoltării instituției, pe baza sarcinilor formulate de autoritate.

A. Analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent:

1. instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se adresează aceleiași comunități;

2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);

3. analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia;

4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare);

5. grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu;

6. profilul beneficiarului actual.

B. Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:

1. analiza programelor și a proiectelor instituției;

2. concluzii:

2.1. reformularea mesajului, după caz;

2.2. descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.

C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz:

1. analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente;

2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;

3. analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/sau externalizate;

4. analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, propuneri de îmbunătățire;

5. viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuității procesului managerial.

D. Analiza situației economico-financiare a instituției (pe baza datelor din caietul de obiective):

1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

1.1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);

1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, colaboratori; cheltuieli de capital);

2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

           
  Nr. crt. Programul / proiectul Devizul estimat Devizul realizat Observații, comentarii, concluzii
  (1) (2) (3) (4) (5)
           
       
       
    Total: Total: Total:  

3. soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției:

3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției (în funcție de tipurile de produse/servicii oferite de instituțiile de cultură – spectacole, expoziții, servicii infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate;

3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;

3.3 analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale;

4. soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor:

4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație;

4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile);

4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care:

a) din subvenție;

b) din venituri proprii.

E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate:

Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:

1. viziune;

2. misiune;

3. obiective (generale și specifice);

4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management;

5. strategia și planul de marketing;

6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;

7. proiectele din cadrul programelor;

8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management.

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului:

           
  Nr. crt. Categorii Anul … Anul …
  (1) (2) (3) (…) (…)
  1. TOTAL VENITURI, din care
1.a. venituri proprii, din care
1.a.1. venituri din activitatea de bază
1.a.2. surse atrase
1.a.3. alte venituri proprii
1.b. subvenții/alocații
1.c. alte venituri
     
  2. TOTAL CHELTUIELI, din care
2.a. Cheltuieli de personal, din care
2.a.1. Cheltuieli cu salariile
2.a.2. Alte cheltuieli de personal
2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care
2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte
2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii
2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente
2.b.4. Cheltuieli de întreținere
2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
2.c. Cheltuieli de capital
     

2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:

2.1. la sediu;

2.2. în afara sediului.

3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată

             
  Nr. crt. Program Scurtă descriere a programului Nr. proiecte în cadrul programului Denumirea proiectului Buget prevăzut pe program3 (lei)
  Primul an de management
  1          
           
           
  Al doilea an de management
  1          
           
           
 
  1          
           
           

3 Bugetul alocat pentru programul minimal.

VII. Alte precizări

Candidații, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la instituție informații suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management (telefon 0332 131 139, e-mail ticudorina@yahoo.com). Relații suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obține și de la Biroul Relații cu Societatea Civilă, din cadrul autorității, la telefon 0332 131 139, e-mail ticudorina@yahoo.com, doamna Dorina Țicu.

Skip to content