Anunț concurs


           CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAȘI – MIHAI URSACHI organizează concurs, în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014, la sediul instituției din Bulevardul Carol I – Parc Copou, localitatea Iași, județul Iași, la data de 12.03.2019, ora 10.00, proba scrisă și la data de 12.03.2019, ora 13.00, interviul, pentru ocuparea posturilor contractual vacante din cadrul Biroului de programe culturale de: Șef birou programe culturale și Secretar MK,PR, S, gr.II.

1. Șef birou programe culturale, S – 1 post  

   Condiții specifice: 

    – studii superioare  finalizate cu diplomă de licență și studii postuniversitare finalizate cu  

    diplomă de doctorat în specialitatea arte;

– vechimea: activitate profesională în funcție de conducere de minim 1 an,  într-o instituție publică de spectacole sau concerte;

      – experiența, recomandările privind performanțele înregistrate, constituie avantaj

Bibliografie

1. Internetul în Sprijinul Managementului Instituţiilor din Cultură, Bogdan-Emil Stroe

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

2. Management în cultură, Ediția a doua revăzută si adaugită, Vasile ZECHERU

Editura Litera International 2002

3. Marketingul în slujba patrimoniului cultural, Editor Alexandra Zbuchea,

Editura Universitară, 2008

4. Aura Corbeanu, MANAGEMENTUL PROIECTULUI CULTURAL.  Noțiuni și instrumente.

Ministerul Culturii și Cultelor, Centrul pentru Formare și Educație Permanentă Bucutrești  2005

5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

6. OUG 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic

7. ROF Casa de Cultură “Mihai Ursachi” a Municipiului Iași

8. Inițiere în Corel Draw, Editura ARves, 2006;

2. Secretar MK, PR (marketing, relații publice), S, Gr.II – 1 post

   Condiții specifice:

– studii superioare  finalizate cu diplomă de licență;

– vechimea: activitate profesională în specialitatea postului (MK,PR) de minim 1 an;

      – experiența, recomandările privind performanțele înregistrate, constituie avantaj

Bibliografie

1. Camelia Cmeciu –Tendințe actuale în campaniile de relații publice, Polirom, 2013

2. Marketingul in slujba patrimoniului cultural, Editor Alexandra Zbuchea, Editura Universitară 2008

3. Bogdan-Emil Stroe, Internetul in Sprijinul Managementului Instituţiilor Din Cultură, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

5. OUG 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic

Dosarul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

 c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Dosarul de concurs va fi depus la Compartimentul Resurse Umane până la data de 1 martie 2019, orele 14.00.

Concursul constă în următoarele etape succesive la sediul Casei de Cultură a Municipiului Iași -Mihai Ursachi:

a) selecția dosarelor: 04.03.2019, ora 10.00

b) proba scrisă: 12.03.2019, ora 10.00

c) interviul: 12.03.2019, ora 13.00

     Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi” și la telefon: 0232.26.75.47  

Reprezentant legal

      Director,

Adrian Rosentzveig

Skip to content