Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Controlor Bilete/Îngrijitor

ANUNȚ

CONCURS PENTRU OCUPAREA  POSTULUI CONTRACTUAL VACANT

DE CONTROLOR BILETE, ÎNGRIJITOR                                                                      

           CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAȘI – MIHAI URSACHI   

organizează concurs, în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014, la sediul din Iași,

Bulev. Carol I – Parc Copou, județul Iași, la data de 10.01.2020, ora 09.30 -proba practică

și în data de  10.01.2020, ora 13.00 – interviul, pentru ocuparea posturilui contractual vacant,

normă întreagă de Controlor bilete, ingrijitor  – 1 post                                                                           

Condiții generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare de participare la concurs:

– studii generale

– vechimea în muncă minim 1 an

Dosarul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

 c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o

Declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de  a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

Actele anexate la dosarul de concurs vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs va fi depus la Compartimentul Resurse Umane până la data de 19 decembrie 2019, orele 14.00.

Concursul constă în următoarele etape succesive la sediul Casei de Cultură a Municipiului Iași -Mihai Ursachi:

a) selecția dosarelor: 20.12.2019, ora 10.00

b) proba practică: 10.01.2019, ora 09.00

c) interviul: 10.01.2019, ora 13.00

          Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi” și la telefon: 0232.26.75.47  

Director,

Adrian Rosentzveig

Skip to content