ANUNȚ – CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE CONTABIL ȘEF

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAȘI – MIHAI URSACHI,  în baza HG 286/2011 actualizată și OUG 90/2017, la sediul instituției din Bulevardul Carol I – Parc Copou, localitatea Iași, județul Iași,  organizează concurs pentru ocuparea unui post contactual vacant de CONTABIL ȘEF, studii superioare, Grad II.

 Condiții generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

*Condiții specifice:

 • studii superioare de lungă durată/studii universitare de licență și masterat (Sistemul Bologna) în domeniul economic;

–   vechimea în specialitatea studiilor –  minim 10 ani;

     –   cunoştinţe de operare PC: Microsoft Office şi programe specifice de contabilitate.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de  a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele anexate la dosarul de concurs vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

PROBELE DE CONCURS:

 1. a) selecția dosarelor
 2. b) proba scrisă
 3. c) interviul

Calendarul desfășurării concursului

Nr. crt          ACTIVITATEA   DATA Intervalul

orar

1. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la secretariatul C.C.M.I.MU Până la data 04.04. 2018 10.00 -15.00
2. Selecția dosarelor 05.04.2018 Ora 10.00
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 05.04.2018 Ora 12.00
4. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor Până la data 11.04.2018 Ora 14.00
5. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor privind selecția dosarelor 12.04.2018 Ora 12.00
6. Susținerea probei scrise 16.04.2018 9.00 -12.00
7. Afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă 16.04.2018 14.00
8. Depunerea contestațiilor 17.04.2018 10.00
9. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor privind proba scrisă 17.04.2018 16.00
10. Susținerea probei interviu 18.04.2018 10.00
11. Afișarea rezultatelor obținute la proba interviu 18.04.2018 13.00
12. Depunerea contestațiilor la proba interviu 19.04.2018 14.00
13. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor privind proba interviu 20.04.2018 14.00
14. Afișarea rezultatelor finale 23.04.2018 12.00

 

Relaţii suplimentare la sediul Casei de Cultură a Municipiului Iași – Mihai Ursachi,  telefon: 0232.26.75.47. Secretar comisie de concurs: Dudeanu Tudorița.

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONTABIL ȘEF

1. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

 1. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul ministrului finanţelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor;
 4. OMFP 3471/2008 privind aprobarea H.G. privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. OG 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale – actualizată.
 6. Legea- cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată
 7. Ordonanta nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfășurarea activității de impresriat  artistic,cu modificările ulterioare.
 8. Hotararea 846/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind tipărirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole

 

Skip to content